ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG PHẦN MỀM
Ghi chú: Chúng tôi sẽ xác nhận và gửi thông tin tài khoản sử dụng phần mềm sau khi nhà trường khai báo chính xác các thông tin đã đăng ký.
THÔNG TIN TRƯỜNG HỌC ĐĂNG KÝ
THÔNG TIN LIÊN HỆ NGƯỜI ĐĂNG KÝ